Friday, February 17, 2012

Krishna Mantra

0 comments

Lord Krishna Photo


Krishna Mantra

1) “Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare”

2) "Om Krishnaya Namah"

3) "Om Sri Krishnah sharanam mamah"

4) “Om Kleem Krishnaaya Govindaaya Gopeejanavallabhaya swaaha”


Krishna Gayatri Mantra

“Om Govindaya Vidhmahe
Gopi Vallabhaya Dheemahe
Thanno Krishna Prachodayath.”

"Om Devkinandanaye Vidmahe
Vasudevaye Dheemahe
Tanno Krishnah Prachodayat."Yam Brahmavarunainder Rudermarukaa Satuanvanti Divya Satvavedaai
Sans Pad Karmopanishadaaegarayanati Yam Samga I
Dhyanavasthittagatain Mansa Pashayanti Yam Yogino Yasyanatam Na Vidu
Surasurganaa Devaai Tasmai Namah II

Yam Brahmavarunainder Rudermaruka Satuanvanti Divyaa Satvaavedaai Sans Pad Karmopanishadaaegarayanati Yam Samga I
Dhyanavasthittagatain Mansa Pashayanti Yam Yogino Yasyanatam Na Vidu Surasurgana Devai Tasmai Nama II

Tavamaksharam Paramam Vaideetvayam Tavamasya Vishwasaya Param Nidhanam I
Tavamvayaya Shashvat Dharam Gopta, Sanatan Satayam Paursho Mato Mai II


Shree Krishna Moola Mantra

Om Krishnaya Namaha!
Sri Krishna Ashtakam

1. Vasudeva Sutham Devam Kamsa Chaanoora Mardhanam |
Devaki Paramaanandham Krishnam Vande' Jagathgurum ||

2. Adhasee Pushpa Sankaasam Haara Noopura Sobhitham |
Rathna Kangana keyooram Krishnam Vandhe' Jagathgurum ||

3. Kutilaalaka Samyuktham Poorna Chandra Nibhaananam |
Vilasath Kundala tharam Krishnam Vandhe' Jagathgurum ||

4. Mandhara Gandha Samyuktham Chaaru-haasam Chathur-bhujam; |
Parhipinjaa Vasoodaangam Krishnam Vandhe' Jagathgurum ||

5. Uthpulla Padma Patraksham Nilajimutha Sannibham. |
Yaadhavaanaam Sirorathnam Krishnam Vandhe' Jagathgurum ||

6. Rukmini Ke'li Samyuktham, Peethambara Su Sobitham; |
Avaaptha Thulasi Gaandharam, Krishnam Vande Jagathgurum. ||

7. Gopikaanaam Kusathvanthva Kunkumaangitha Vakshasam |
Srinike'tham Maheshvaasam Krishnam Vandhe' Jagathgurum ||

8. Srivatsaankam, Mahoraskam, Vana Maala Virayitham; |
Sanka Chakra Dharam, Devam, Krishnam Vande Jagathgurum. ||

9. Krishnaashtakam itham Punyam Praatha Ruththaaya Ya:pade'th|
Ko'ti Janma Krutham Papam Smaranaath Thasya Nachyathi. ||


Sri Balakrishna Mantra

Paahi Paahi Jaganmohana Krishna Paramaanandha Sri Krishna
Devaki Vasudeva Nandana Krishna Dhivya Sundhara Sri Krishna
Nandha Yasodhaa Nandhana Krishna Indhu Vadana Sri Krishna
Kundha Radhana Kutilaalaga Krishna Mandhasmitha Sri Krishna

Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...